Name/PIC: KH-5208
OEM: 1275174
7401275174 
BOSCH: 0221601012 
MOTORCRAFT:  
TYPE: VOLVO 


Youboy Design